miercuri, 12 noiembrie 2008

GHID DE FINANŢARE a Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie alternativa


GHID DE FINANŢARE a Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului
Ghidul de finanţare furnizează informaţii privind completarea cererilor de înscriere în Program, a cererilor de finanţare pentru proiecte, precum şi desfăşurarea programului de finanţare. Ghidul de finanţare este documentul în care sunt precizate toate criteriile de eligibilitate care trebuie să fie îndeplinite de către solicitantul finanţării, precum şi cele privind proiectul şi cheltuielile, bugetul prevăzut şi desfăşurarea programului de finanţare. CAPITOLUL I – GENERALITĂŢI Art. 1 OBIECTUL PROGRAMULUI Obiectul Programului îl reprezintă finanţarea de la Fondul pentru mediu a proiectelor de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului, beneficiari fiind operatorii economici, composesoratele, ocoalele silvice, unităţile administrativ-teritoriale, unităţile şi instituţiile de învăţământ, persoanele fizice, asociaţiile de locatari şi organizaţiile neguvernamentale. Art. 2 SCOPUL PROGRAMULUI Scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului prin reducerea gradului de poluare cauzată prin arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră, precum şi stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens, sursele de energie regenerabilă, nepoluante. Art. 3 DEFINIŢII În sensul prezentului Ghid, expresiile şi termenii de mai jos se definesc astfel: a) Autoritatea - Administraţia Fondului pentru Mediu;3
b) beneficiar - solicitantul al cărui proiect a fost aprobat şi a încheiat contract pentru finanţare cu Autoritatea; c) condominiu - proprietate imobiliară formată din unităţi de proprietate individuală, definite ca apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, şi proprietatea comună indiviză; este inclus acestei definiţii şi tronsonul cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună; d) energie eoliană - energia cinetică a maselor de aer atmosferic aflate în mişcare relativă faţă de suprafaţa terestră; e) energie geotermală - energia termică stocată în structura geologică a Pământului; f) energie solară - energia emisă de Soare în întreg domeniul spectral al radiaţiei sale; g) instalator - operatorul economic specializat, care comercializează şi instalează sisteme de încălzire ce utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului; h) instalator validat - instalatorul validat de Autoritate; i) imobil - clădire cu unul sau mai multe niveluri, cu sau fără teren aferent, aflată, după caz, în proprietatea, concesiunea, locaţiunea sau administrarea solicitantului; j) Manualul de Operare al Fondului pentru mediu - documentul care conţine procedurile referitoare la depunerea, analiza, evaluarea, selectarea, finanţarea, urmărirea şi controlul implementării proiectelor pentru protecţia mediului; k) sistem de încălzire - complex de instalaţii, echipamente şi elemente destinate obţinerii/producerii de energie termică şi apă caldă menajeră; l) sistem de încălzire clasic - sistem de încălzire bazat pe arderea lemnului sau a combustibililor fosili: petrol, gaze naturale, cărbune etc.; m) alte sisteme de încălzire - sisteme de încălzire bazate pe surse regenerabile de energie, altele decât cea solară, geotermală sau eoliană, care pot fi produse în viitor, dat fiind progresul ştiinţei şi tehnicii; n) unitate de proprietate individuală - apartamentul sau spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, parte dintr-un condominiu, destinată locuirii sau desfăşurării altor activităţi, împreună cu cota-parte indiviză din proprietatea comună; o) solicitant - operatorul economic, composesoratul, ocolul silvic, unitatea administrativ-teritorială, unitatea ori instituţia de învăţământ, persoana fizică, asociaţia de locatari sau organizaţia neguvernamentală, care utilizează sisteme clasice de obţinere a energiei termice şi a apei calde menajere şi care solicită finanţare de la Fondul pentru mediu prin depunerea cererii de finanţare sau a cererii de înscriere.4
Art. 4 SUMA PEVĂZUTĂ PENTRU DERULAREA PROGRAMULUI (1) Alocarea din Fondul pentru mediu a sumei necesare finanţării Programului, se face anual, în limita fondurilor stabilite cu această destinaţie prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Fondului pentru Mediu şi al Fondului pentru mediu, aprobat prin hotărâre de Guvern. (2) Pentru anul 2009, suma prevăzută pentru derularea Programului este de 520.000 mii lei. (3) Suma alocată Programului provine din taxa pe poluare pentru autovehicule. Art. 5 MODALITATEA DE FINANŢARE (1) Finanţarea se acordă prin modalitate nerambursabilă, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului. (2) Procentul de cheltuieli eligibile nefinanţat, constituie contribuţia proprie a solicitantului şi este asigurată din surse financiare proprii. (3) Finanţarea se face eşalonat, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului pentru finanţare şi pe măsura realizării proiectului. Art. 6 CUANTUMUL FINANŢĂRII Finanţarea se acordă în procent de până la: a) în cazul operatorului economic, composesoratului sau ocolului silvic, 50%, dar nu mai mult de 250.000 lei pentru un sistem, cu excepţia proiectelor executate în Regiunea Bucureşti-Ilfov, pentru care finanţarea se face în procent de până la 40%, dar nu mai mult de 200.000 lei pentru un sistem; b) în cazul unităţii administrativ-teritoriale, unităţii sau instituţiei de învăţământ, 60%, dar nu mai mult de 300.000 lei pentru un sistem; c) în cazul persoanei fizice, asociaţiei de locatari sau organizaţiei neguvernamentale, 90%, dar nu mai mult de 25.000 lei pentru un sistem. Art. 7 MODALITATEA DE PARTICIPARE LA PROGRAM Solicitanţii participă la Program prin două modalităţi: a) solicitantul prevăzut la art. 6 lit. a) şi b), numai prin modalitate directă, prin depunerea cererii de finanţare la sediul Autorităţii, în cadrul sesiunilor de finanţare, conform Capitolului II - Participarea la Program prin modalitate directă;5
b) solicitantul prevăzut la art. 6 lit. c), numai prin modalitate indirectă, prin depunerea cererii de înscriere la un instalator validat de către Autoritate, conform Capitolului III - Participarea la Program prin modalitate indirectă; c) instalatorul depune la sediul Autorităţii, în cadrul sesiunii de finanţare stabilită de Autoritate, cerere de înscriere în vederea validării participării la Program, conform Capitolului III - Participarea la Program prin modalitate indirectă. CAPITOLUL II – PARTICIPAREA LA PROGRAM PRIN MODALITATE DIRECTĂ Art. 8 ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI (1) Pentru a participa la Program prin modalitate directă, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ, o serie de criterii de eligibilitate. (2) Solicitantul - operator economic, composesorat sau ocol silvic, trebuie să întrunească criteriile prevăzute în Manualul de Operare al Fondului pentru mediu - ediţia octombrie 2008, Partea a I-a ,,Generalităţi” - Criterii de eligibilitate referitoare la solicitant - Operatori economici. (3) Solicitantul - unitate administrativ-teritorială, trebuie să întrunească criteriile prevăzute în Manualul de Operare al Fondului pentru mediu - ediţia octombrie 2008, Partea a I-a ,,Generalităţi” - Criterii de eligibilitate referitoare la solicitant - Unităţi administrativ-teritoriale. (4) Solicitantul - instituţie de învăţământ, trebuie să întrunească criteriile prevăzute în Manualul de Operare al Fondului pentru mediu - ediţia octombrie 2008, Partea a I-a ,,Generalităţi” - Criterii de eligibilitate referitoare la solicitant - Unităţi şi instituţii de învăţământ. În plus, trebuie să deţină în proprietate, concesiune sau administrare, imobilului pe/în care se implementează proiectul. (5) Pentru unităţile de învăţământ, cererile de finanţare sunt depuse de către unităţile administrativ-teritoriale. Art. 9 SUMA PREVĂZUTĂ (1) Alocarea din Fondul pentru mediu a sumei necesare finanţării proiectelor solicitanţilor care participă la Program prin modalitate directă, se face anual, în limita sumei totale alocate Programului. (2) Pentru anul 2009, suma prevăzută este de 120.000 mii lei.6
Art. 10 SESIUNEA DE FINANŢARE (1) Solicitantul care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la art. 8, poate depune cerere de finanţare în cadrul sesiunilor organizate anual de Autoritate. (2) Pentru anul 2009, prima sesiune de finanţare se organizează în perioada 3 - 28 noiembrie 2008. (3) Cererea de finanţare şi documentaţia anexată, legată, paginată şi opisată, se depun într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorităţii, la adresa: Administraţia Fondului pentru Mediu, municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, Corp A, sector 6, cod poştal 060031. (4) Documentele prevăzute la alin. (3) pot fi transmise prin poştă, cu confirmare de primire, sub condiţia ca data de expediere, evidenţiată prin ştampila poştei, să nu depăşească data limită de depunere aferentă sesiunii de finanţare. (5) Pe plic, trebuie înscrise în mod obligatoriu, următoarele informaţii: a) denumirea şi adresa completă a expeditorului (solicitantului); b) titlul: ,,Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului”; c) menţiunea ,,Participare prin modalitate directă”; d) sesiunea de finanţare. (6) Documentaţia conţinând ştersături, ilizibilă, incompletă sau neconformă cu realitatea, atrage respingerea cererii de finanţare. Art. 11 DOCUMENTELE OBLIGATORII CARE ÎNSOŢESC CEREREA DE FINANŢARE (1) Solicitantul care participă la Program prin modalitate directă, depune alături de cererea de finanţare, următoarele documente: a) solicitantul operator economic, composesorat sau ocol silvic: documentele prevăzute în Manualul de Operare al Fondului pentru mediu - ediţia octombrie 2008, Partea a II-a ,,Procedura finanţării proiectelor - Anexa 1”, Formular nr. 2 - Documente necesare pentru solicitarea finanţării; b) solicitantul unitate administrativ-teritorială: documentele prevăzute în Manualul de Operare al Fondului pentru mediu - ediţia octombrie 2008, Partea a II-a ,,Procedura finanţării proiectelor - Anexa 1”, Formular nr. 3 - Documente necesare pentru solicitarea finanţării;7
c) solicitantul instituţie de învăţământ: documentele prevăzute în Manualul de Operare al Fondului pentru mediu - ediţia octombrie 2008, Partea a II-a ,,Procedura finanţării proiectelor - Anexa 1”, Formular nr. 3 - Documente necesare pentru solicitarea finanţării. Art. 12 PROCEDURA FINANŢĂRII PROIECTELOR (1) Finanţarea proiectelor se realizează în conformitate cu procedura prevăzută în Manualul de Operare al Fondului pentru mediu - ediţia octombrie 2008, Partea a II-a ,,Procedura finanţării proiectelor” şi constă din: a) analiza şi evaluarea cererilor de finanţare; b) perfectarea, semnarea contractului pentru finanţare şi acordarea finanţării; c) implementarea şi monitorizarea proiectelor finanţate; d) raportul final; e) păstrarea documentelor privind finanţarea proiectelor. (2) Contractul-cadru pentru finanţare, pentru beneficiarii care participă la Program prin modalitate directă, este prevăzut în anexa nr. 9 la prezentul Ghid. Art. 13 TERMENUL DE REALIZARE A PROIECTULUI Termenul de realizare a proiectului nu poate depăşi 12 luni de la data încheierii contractului pentru finanţare cu Autoritatea. Art. 14 ELIGIBILITATEA PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR (1) Este eligibil proiectul care prevede înlocuirea sau completarea sistemului clasic de încălzire cu un sistem nou, care utilizează energie solară, energie geotermală sau energie eoliană ori un alt sistem nou, care conduce la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului. (2) Cheltuielile eligibile care sunt finanţate de Autoritate, corespund criteriilor de eligibilitate pentru categoria de proiecte ,,k - creşterea producţiei de energie din surse regenerabile”, în conformitate cu prevederile Manualului de Operare al Fondului pentru mediu - ediţia octombrie 2008, Partea a I-a ,,Generalităţi” - Criterii de eligibilitate referitoare la cheltuieli. CAPITOLUL III – PARTICIPAREA LA PROGRAM PRIN MODALITATE INDIRECTĂ Art. 15 ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI (1) Pentru a participa la Program prin modalitate indirectă, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ, o serie de criterii de eligibilitate. (2) Solicitantul - persoană fizică, trebuie să întrunească următoarele condiţii:8
a) indiferent de cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa sa, trebuie să deţină în proprietate, concesiune sau locaţiune, în România, imobilul pe/în care se instalează sistemul sau unitatea de proprietate individuală în care se instalează sistemul; b) să acţioneze în nume propriu; c) să susţină contribuţia proprie. (3) Solicitantul - asociaţie de locatari, trebuie să întrunească următoarele condiţii: a) membrii asociaţiei de locatari să deţină în proprietate sau locaţiune unităţi de proprietate individuală din condominiul pe/în care se instalează sistemul; b) să acţioneze în nume propriu; c) să susţină contribuţia proprie. (4) Solicitantul - organizaţie neguvernamentală, trebuie să întrunească următoarele condiţii: a) să fie persoană juridică română; b) să deţină în proprietate/concesiune/locaţiune/administrare imobilului pe/în care se instalează sistemul sau unitatea de proprietate individuală în care se instalează sistemul; c) să acţioneze în nume propriu; d) să susţină contribuţia proprie; e) să nu se afle în procedură de dizolvare sau lichidare. (5) Prin asociaţie de locatari se înţelege şi asociaţia de proprietari. Art. 16 ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAM A SOLICITANŢILOR (1) Solicitantul care îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 15, se înscrie la un singur instalator validat, dar numai după publicarea pe site-ul Autorităţii a listei instalatorilor validaţi, completând şi depunând în acest sens o cerere de înscriere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul Ghid. (2) Instalatorul validat care a încheiat contract pentru finanţare cu Autoritatea, eliberează solicitantului nota de acceptare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul Ghid. (3) Nota de acceptare eliberată solicitantului, asigură accesul acestuia la Program. (4) Înscrierea solicitantului şi eliberarea notei de acceptare se fac în limita sumei contractate de către instalatorul validat cu Autoritatea. (5) Responsabilitatea înscrierii solicitanţilor în Program, revine în exclusivitate instalatorului validat. (6) Autoritatea nu emite solicitanţilor aprobări, adeverinţe, acorduri, avize, autorizaţii sau alte documente, în vederea achiziţionării şi instalării sistemelor în cadrul Programului.9
Art. 17 DOCUMENTELE OBLIGATORII CARE TREBUIE DEPUSE DE SOLICITANŢI (1) Solicitantul înscris la un instalator validat, pune la dispoziţia acestuia documentele necesare achiziţionării sistemului şi desfăşurării lucrărilor de instalare a sistemului. (2) Solicitantul - persoană fizică, depune: a) actul de identitate, în copie; b) actul de proprietate, contractul de concesiune ori contractul de locaţiune, după caz, a imobilului sau a unităţii de proprietate individuală, în copie legalizată; c) actul autentificat de notarul public, prin care proprietarul concedent sau proprietarul locator, îşi exprimă acordul privind efectuarea lucrărilor de instalare a sistemului, dacă este cazul; d) documentul care atestă o situaţie particulară: căsătorie, desfacere căsătorie, schimbare nume şi/sau prenume etc., dacă este cazul, în copie. (3) Solicitantul - asociaţie de locatari, depune: a) statutul asociaţiei, în copie; b) documentul care atestă dobândirea personalităţii juridice, dacă este cazul, în copie legalizată; c) certificatul de înregistrare fiscală, dacă este cazul, în copie; d) procesul-verbal al adunării generale în care a fost ales preşedintele asociaţiei, în original sau copie legalizată; e) hotărârea adoptată în adunarea generală a asociaţiei, cu acordul majorităţii membrilor, care să cuprindă: decizia privind participarea la Program, persoana desemnată să reprezinte asociaţia în relaţia cu instalatorul, să semneze contractul cu acesta, să semneze facturile şi alte documente etc. şi decizia privind susţinerea contribuţiei proprii cu indicarea clară a surselor financiare, în original sau copie legalizată; f) procura notarială prin care este împuternicită persoana care va acţiona şi va încheia acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei de locatari, în vederea achiziţionării şi instalării sistemului în cadrul Programului, dacă asociaţia nu este reprezentată de preşedinte; g) lista proprietarilor/locatarilor şi destinaţia spaţiilor, în copie. (4) Solicitantul - organizaţie neguvernamentală, depune: a) actul de înfiinţare a organizaţiei, cu toate modificările şi completările ulterioare, în copie; b) hotărârea adoptată de organul de decizie a organizaţiei, care să cuprindă: decizia privind participarea la Program, persoana desemnată să reprezinte organizaţia în relaţia cu instalatorul, să semneze contractul cu acesta, să semneze facturile şi alte documente10
etc. şi decizia privind susţinerea contribuţiei proprii cu indicarea clară a surselor financiare, în original sau copie legalizată; c) procura notarială prin care este împuternicită persoana, alta decât reprezentantul legal, care va acţiona şi va încheia acte juridice în numele şi pe seama organizaţiei, în vederea achiziţionării şi instalării sistemului în cadrul Programului; d) certificatul de înregistrare fiscală, în copie; e) certificatul eliberat la cerere, de către instanţa competentă, care atestă că organizaţia nu a fost radiată din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, în original; f) documentul care atestă calitatea de proprietar/concesionar/administrator/locatar al imobilului pe/în care se instalează sistemul sau al unităţii de proprietate individuală în care se instalează sistemul, în original sau copie legalizată; g) actul autentificat de notarul public, prin care proprietarul concedent, proprietarul locator sau proprietarul care a dat spre administrare imobilul ori unitatea de proprietate individuală, îşi exprimă acordul privind efectuarea lucrărilor de instalare a sistemului, după caz; (5) Instalatorul validat garantează comercializarea şi instalarea sistemului, numai dacă: a) solicitantul prezintă documentele obligatorii; b) locaţia şi amplasamentul propuse de solicitant permit instalarea sistemului; c) solicitantul achită contribuţia proprie. Art. 18 SUMA PREVĂZUTĂ (1) Alocarea din Fondul pentru mediu a sumei necesare finanţării proiectelor solicitanţilor care participă la Program prin modalitate indirectă, se face anual, în limita sumei totale alocate Programului. (2) Pentru anul 2009, suma prevăzută este de 400.000 mii lei. Art. 19 ELIGIBILITATEA INSTALATORULUI Pentru a se înscrie în vederea validării în Program, instalatorul trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii: a) este persoană juridică română şi obiectul de activitate principal sau secundar corespunde grupei CAEN 432 - Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii; b) funcţionează şi are activitate economică de cel puţin 6 luni, la data depunerii cererii de înscriere;11
c) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul general consolidat, bugetele locale, Fondul pentru mediu; d) are deschis la Trezoreria Statului, contul 50.70.24 “Disponibil din sume alocate din Fondul de mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului”; e) nu este insolvabil, în stare de reorganizare judiciară sau faliment, în încetare de plăţi sau în stare de insolvenţă, nu are suspendate activităţile economice sau nu se află în situaţii similare; f) nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la litera e), precum şi pentru orice altă situaţie similară; g) nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului; h) declară, prin reprezentantul său legal, că sistemele comercializate şi instalate în cadrul Programului, corespund reglementărilor de punere pe piaţă; i) declară, prin reprezentantul său legal, că îşi asumă responsabilitatea pentru soluţiile tehnice adoptate în cadrul Programului; j) declară, prin reprezentantul său legal, că acordă garanţie şi asigură lucrări de service, atât sistemului instalat, cât şi lucrărilor de instalare a sistemului, pentru un termen de cel puţin 3 ani de la data instalării în cadrul Programului. Art. 20 SESIUNEA DE FINANŢARE (1) Instalatorul care întruneşte condiţiile prevăzute la art. 19, poate depune cerere de înscriere în vederea validării, în cadrul sesiunii organizată anual de Autoritate. (2) Pentru anul 2009, sesiunea de depunere a cererilor de înscriere se organizează în perioada 3 - 28 noiembrie 2008. (3) Instalatorul depune un dosar care cuprinde următoarele documente: a) cererea de înscriere în vederea validării în Program, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul Ghid, în original; b) cererea de finanţare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul Ghid, în original; c) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, împreună cu toate anexele, în copie; d) procura notarială prin care reprezentantul legal al instalatorului împuterniceşte persoana care îl reprezintă în relaţia cu Autoritatea, inclusiv la momentul semnării contractului pentru finanţare, dacă este cazul;12
e) certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, valabil la data depunerii cererii, din care să rezulte: datele de identificare, capitalul social, obiectul principal de activitate şi activităţile secundare, administratorii, acţionarii/asociaţii, situaţia juridică, în original; f) certificatele de atestare fiscală şi certificatul fiscal, valabile la data depunerii cererii de înscriere, care să ateste faptul că instalatorul nu are datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, în original; g) certificatul de cazier fiscal, valabil la data depunerii cererii de înscriere, în original; h) certificatul de atestare privind obligaţiile de plată la Fondul pentru mediu, în original; i) formularul de raportare contabilă la încheierea ultimului exerciţiu financiar, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, însoţit de raportul administratorilor şi al comisiei de cenzori sau raportul de audit, după caz, precum şi formularul de raportare contabilă semestrială, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, însoţit de ultima balanţă de verificare lunară, aferentă anului în curs; j) declaraţia reprezentantului legal al instalatorului, privind zona geografică unde acesta poate instala sisteme de încălzire care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului; k) proiectul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul Ghid, în original. (4) Anterior încheierii contractului pentru finanţare, instalatorul prezintă originalele documentelor depuse în copie la dosar, pentru ca acestea să fie certificate "conform cu originalul" de către personalul Autorităţii. (5) Cererea de înscriere însoţită de cererea de finanţare şi documentaţia anexată, legată, paginată şi opisată, se depune într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorităţii, la adresa: Administraţia Fondului pentru Mediu, municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, Corp A, sector 6, cod poştal 060031. (6) Documentele prevăzute la alin. (5) pot fi transmise prin poştă, cu confirmare de primire, sub condiţia ca data de expediere, evidenţiată prin ştampila poştei, să nu depăşească data limită de depunere aferentă sesiunii de finanţare. (7) Pe plic, trebuie înscrise în mod obligatoriu următoarele informaţii: a) denumirea şi adresa completă a expeditorului; b) titlul: ,,Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului”;13
c) menţiunea ,,Participare prin modalitate indirectă”; d) sesiunea de depunere. (8) Documentaţia conţinând ştersături, ilizibilă, incompletă sau neconformă cu realitatea, atrage nevalidarea instalatorului. ART. 21 VALIDAREA INSTALATORULUI (1) Validarea instalatorului constă în analiza şi evaluarea cererii de înscriere, a cererii de finanţare şi a documentaţiei anexate depuse de către acesta. (2) În vederea validării instalatorului înscris, prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii, la propunerea directorului Direcţiei Proiecte, se numeşte Comisia de validare constituită din personal din cadrul Autorităţii. (3) Comisia de validare verifică pe baza documentelor prezentate, îndeplinirea de către instalator a condiţiilor prevăzute la art. 19 şi art. 20 alin. (3), completând fişa de evaluare a eligibilităţii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul Ghid. (4) În baza propunerii Comisiei de validare, Comitetul Director al Autorităţii validează instalatorul sau respinge cererea de înscriere a acestuia, în termen de 15 zile de la data închiderii sesiunii de finanţare. (5) Instalatorul care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 19 şi art. 20 alin.(3) este validat să participe la Program. (6) Lista instalatorilor validaţi şi suma acordată fiecăruia se publică pe site-ul Autorităţii, în termen de 3 zile lucrătoare de la data închiderii perioadei de validare. Art. 22 SUMA ACORDATĂ INSTALATORULUI (1) Un instalator nu poate solicita pentru proiectul propus, sub sancţiunea nulităţii cererii de finanţare, mai mult decât suma prevăzută la art. 18 alin. (2). (2) În condiţiile în care suma totală solicitată prin proiectele propuse de către instalatorii validaţi depăşeşte suma prevăzută la art. 18 alin. (2), Comitetul Director al Autorităţii va proceda, în interiorul termenului prevăzut la art. 21 alin. (4), la distribuirea acesteia între instalatorii validaţi, prin aplicarea unui coeficient de proporţionalitate obţinut din raportul dintre suma prevăzută la art. 18 alin. (2) şi suma solicitată de către fiecare instalator validat.14
ART. 23 PERFECTAREA ŞI ACORDAREA FINANŢĂRII (1) Contractul-cadru pentru finanţare încheiat între Autoritate şi instalatorul validat este prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul Ghid. (2) Contractul pentru finanţare este valabil până la data de 12 decembrie a fiecărui an, inclusiv. (3) Autoritatea şi instalatorul stabilesc planificarea temporală a implementării proiectului aprobat şi acordarea finanţării. (4) Finanţarea este utilizată numai după îndeplinirea tuturor condiţiilor de intrare în vigoare a contractului pentru finanţare prevăzute în cuprinsul său şi numai în termenul de valabilitate al acestuia. (5) Autoritatea nu acordă plăţi în avans, nu efectuează plăţi pe baza facturilor proformă emise de către instalatori, nu efectuează plăţi pentru facturile reprezentând avansuri în baza convenţiilor/înţelegerilor încheiate între instalatori şi beneficiari. (6) Finanţarea acordată de Autoritate se scade de către instalatorul validat din valoarea cheltuielilor eligibile care urmează a fi încasată de la beneficiar. (7) În factura de achiziţie şi instalare a sistemului, va fi evidenţiat preţul de comercializare şi instalare a acestuia şi, distinct, se va face menţiunea "Suma de .................. lei se suportă de către Administraţia Fondului pentru Mediu, prin Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului.” În cuprinsul facturii, sub rubrica "Total de plată" se înscrie textul "Diferenţa de plată beneficiar" şi se menţionează suma rămasă de achitat de către beneficiar. (8) Decontarea sumei către instalatorul validat se face în baza contractului pentru finanţare şi a cererii de tragere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul Ghid. (9) Decontarea sumei către instalatorul validat se face lunar sau trimestrial, prin virament în contul de trezorerie al acestuia, pe baza cererii de tragere prevăzută la alin. (8), care se depune la Autoritate, la care se anexează: a) lista beneficiarilor şi a sistemelor instalate aferente, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al instalatorului validat, care conţine datele de identificare a beneficiarilor (persoană fizică: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul, seria şi numărul actului de identitate, domiciliul/reşedinţa, numărul de telefon; asociaţie de locatari: denumirea şi adresa completă a asociaţiei, codul de identificare fiscală, numele, prenumele şi numărul de telefon al preşedintelui asociaţiei, numele, prenumele şi numărul de telefon al persoanei împuternicite; organizaţie neguvernamentală: denumirea completă,15
sediul, codul de identificare fiscală, numele, prenumele şi numărul de telefon al reprezentantului legal, numele, prenumele şi numărul de telefon al persoanei împuternicite) şi datele de identificare a sistemelor instalate (tip, model, variantă, producător, an fabricaţie, serie şi număr de identificare sau cod, seria şi numărul certificatului de garanţie, seria şi numărul certificatului de calitate şi conformitate, adresa la care a fost instalat sistemul, data punerii în funcţiune); b) facturile emise beneficiarilor, aferente achiziţionării şi instalării sistemelor, în copie şi în original (originalul se restituie); c) procesele-verbale de recepţie a lucrărilor de instalare efectuate, semnate şi ştampilate, după caz, de beneficiari, în copie şi în original (originalul se restituie). (10) Documentele menţionate la art. 17 din prezentul Ghid, rămân spre păstrare şi arhivare la instalatorul validat. (11) Instalatorul validat completează lista beneficiarilor cu datele de identificare ale acestora şi datele de identificare ale sistemelor instalate menţionate la alin. (9) al prezentului articol şi răspunde de realitatea datelor înscrise în aceasta; lista se depune la Autoritate, semnată şi ştampilată pe fiecare filă de către reprezentantul legal, precum şi în format electronic. (12) Autoritatea poate solicita oricând documentele prevăzute la art. 17, pentru verificarea/confruntarea datelor înscrise în lista beneficiarilor şi a sistemelor instalate aferente, prezentată de către instalatorul validat. (13) Ultima cerere de tragere se depune la Autoritate până la data de 25 noiembrie a fiecărui an, inclusiv. (14) Până la data de 5 decembrie, Autoritatea analizează documentele prevăzute la alin. (9) lit. a), iar decontarea sumei către instalatorul validat se face până la data de 12 decembrie. Art. 24 TERMENUL DE REALIZARE A PROIECTULUI (1) Pentru solicitanţii care aplică prin modalitate indirectă, Program se desfăşoară anual, în perioada 5 ianuarie - 5 decembrie. (2) Pentru instalatorul validat, termenul de realizare a proiectului nu poate depăşi 11 luni, respectiv data de 5 decembrie a fiecărui an. (3) Costurile eligibile ale lucrării de instalare neiniţiată sau iniţiată dar nefinalizată la data de 5 decembrie din culpa instalatorului validat, sunt suportate în integralitate de către acesta, alături de costurile eligibile de achiziţie a sistemului, în proporţia în care ar fi fost finanţate de Autoritate.16
Art. 25 ELIGIBILITATEA PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR (1) Este eligibil proiectul care prevede înlocuirea sau completarea sistemului clasic de încălzire cu un sistem nou, care utilizează energie solară, energie geotermală sau energie eoliană ori un alt sistem nou, care conduce la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului. (2) Sunt considerate cheltuieli eligibile: a) costurile privind achiziţia sistemului; b) costurile privind instalarea sistemului, inclusiv manopera aferentă; c) costurile privind efectuarea verificărilor, probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă; d) costurile privind punerea în funcţiune a sistemului, inclusiv manopera aferentă; e) cheltuielile legate de proiectare, antemăsurători, expertiză/evaluare tehnică, energetică, numai dacă sistemul a fost instalat şi recepţionat, precum şi alte cheltuieli conexe; f) taxa pe valoarea adăugată. (3) Nu sunt eligibile: a) cheltuielile efectuate, anterior încheierii contractului pentru finanţare; b) cheltuielile efectuate în regie proprie; c) cheltuielile privitoare la emiterea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor; d) cheltuielile cu orice fel de amendă sau cheltuielile de judecată generate de lucrările de instalare a sistemului; e) comisioanele bancare, dobânzile, penalităţile şi alte cheltuieli similare; f) cheltuielile pentru asigurarea utilităţilor necesare funcţionării sistemelor: apă, energie electrică etc. CAPITOLUL IV – DISPOZIŢII FINALE Art. 26 PUBLICAREA INFORMAŢIILOR RELEVANTE PRIVIND PROGRAMUL (1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu Programul, se publică pe site-ul Autorităţii, www.afm.ro, la secţiunea ,,Informaţii privind Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului”. (2) Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program, sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile şi a Administraţiei Fondului pentru Mediu.17
Art. 27 REGULI DE PUBLICITATE (1) Beneficiarul finanţării care a participat la Program prin modalitate directă, este obligat să inscripţioneze sistemul cu sintagma “FINANŢAT DIN FONDUL PENTRU MEDIU”. (2) Orice demers publicitar efectuat de către instalatorul validat cu privire la proiectul propus, în orice formă şi în orice mediu, trebuie să specifice că acesta este realizat în cadrul Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului, derulat de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi finanţat prin Administraţia Fondului pentru Mediu. Art. 28 ANEXELE LA GHIDUL DE FINANŢARE Anexele la prezentul Ghid de finanţare fac parte integrantă din acesta.

Niciun comentariu: